hållbarhetskonsulter

Behöver du en erfaren hållbarhetskonsult som kan årsedovisningslagens krav, förstår vad CSRD och ESRS omfattar samt kan identifiera ESG-faktorer och upprätta TCFD-riktlinjer?

Vi erbjuder snabba lösningar med våra hållbarhetskonsulter i Göteborg, Stockholm och Malmö, genom att erbjuda rätt person, på rätt plats, i rätt tid.

hållbarhetskonsult göteborg

hållbarhetskonsult tjänster

På BayInCo strävar vi efter

Interim Management Göteborg
Hållbarhetskonsult Göteborg

Enkelhet

Med en kontaktperson från början till slut blir allt enklare och vi får snabbt en bra förståelse för dina behov. Det gör att vi snabbare kan leverera enligt dina förväntningar samtidigt som vi bygger det förtroende som krävs i alla relationer och likaså när man använder sig av hållbarhetskonsulter i Göteborg, Stockholm eller Malmö.

Snabbhet

Vårt nätverk är mer personligt än hos de flesta. Vi känner våra konsulter eftersom vi investerar den tid som behövs för att förstå vilka de verkligen är oavsett om det är hållbarhetskonsulter i Göteborg, Stockholm eller Malmö. För skall man använda sig av en interim hållbarhetskonsult har vår erfarenhet lärt oss att detta är det snabbaste sättet att säkerställa en kvalitativ matchning och vi vill ge dig snabbhet och kvalitet.

Kvalitet

Oavsett om du söker Interim Management i Göteborg, Stockholm eller Malmö erbjuder vi dig en kontaktperson och access till vårt personliga nätverk. Detta är grunden och det som gör oss till en positiv, lösningsorienterad och professionell partner som alltid håller vad vi lovar. En vänlig rådgivare med ett win-win fokus, eftersom vi strävar efter ett långt och kvalitativt partnerskap.

Vad är ESG & CSRD?

ESG står för miljö (Environment), socialt ansvar (Social), och företagsstyrning (Governance), centrala faktorer för hållbart företagande. Dessa kriterier används för att bedöma företags påverkan på miljön, samhället och deras interna styrning.

Då många frågor är nya och komplexa behövs ofta en hållbarhetsspecialist och allra helst önskar de flesta lokala hållbarhetskonsulter i Göteborg, Stockholm eller Malmö för att vägleda företag i att implementera och förbättra företagets ESG-principer.

Med rätt stöd kan däremot hållbarhetsfrågor både skapa värde, minimera risker och möta ökande krav från investerare och intressenter och efter genomfört projekt antar dessa frågor allt oftare ökad intresse, fokus och i större utsträckning en nyckelroll i att stödja organisationer på deras väg mot ansvarsfullt företagande och långsiktig framgång.

Environment
I ESG står "Environment" för miljö och hur företag påverkar och hanterar miljön, inklusive aspekter som klimatpåverkan, resursanvändning och ekosystempåverkan. Inom detta område kommer en hållbarhetskonsult vara värdefull eftersom hen kan hjälpa er att navigera genom de komplexa utmaningarna som rör miljöaspekterna av ESG. En hållbarhetskonsult kan analysera och utvärdera ditt företags påverkan på miljön, identifiera områden för förbättring och utforma strategier för att minimera negativa effekter. Genom att engagera hållbarhetskonsulter i Göteborg, Stockholm eller Malmö får du expertis som kan hjälpa dig att implementera bästa praxis för miljöhänsyn och positionera ditt företag för hållbar framgång, samtidigt som du möter ökande krav från investerare och intressenter som värderar miljöansvar.
Social
Social i ESG står för det sociala ansvarstagandet hos ett företag. Denna aspekt fokuserar på hur företaget påverkar och hanterar sociala frågor inom och utanför organisationen. Det inkluderar områden som arbetsvillkor, mångfald och inkludering, mänskliga rättigheter, arbetskraftens hälsa och säkerhet samt engagemang i lokalsamhället. En hållbarhetskonsult kan stödja företag i att förstå och hantera de sociala aspekterna av ESG, men även hjälpa till att utvärdera och förbättra arbetsvillkor, implementera mångfaldsinitiativ, och utforma strategier för att främja socialt ansvarstagande. Genom att integrera sociala hänsyn i företagets verksamhet kan t.ex. samhällsansvaret öka och relationerna med anställda, kunder och andra intressenter förbättra ytterligare oavsett om man använder sig av hållbarhetskonsulter i Göteborg, Stockholm eller Malmö.
Governance
I begreppet ESG står Governance för företagsstyrning. Denna dimension fokuserar på hur ett företag styrs och leds, samt på insyn och etiska beslutsprocesser på ledningsnivå. Det inkluderar aspekter som företagsstruktur, bolagsstyrning, etik, korruptionsbekämpning och transparent rapportering. Även om man är duktig på detta kan det vara värdefullt med hållbarhetskonsulter i Göteborg, Stockholm eller Malmö när det gäller Governance inom ESG, eftersom konsulten är genom sitt oberoende kan hjälpa företaget att utveckla och implementera effektiva företagsstyrningsstrukturer och policys. En hållbarhetskonsult kan också bidra till att förbättra ledningens transparens ytterligare, minska risken för oetiskt beteende och främja ansvarsfulla beslut. Genom att ta in en oberoende part vid integration av god företagsstyrning i verksamheten kan företaget öka sin trovärdighet och tillit hos investerare, samtidigt som det minimerar risker och borgar för hög etik, genom en oberoende process och granskning.
CSRD
Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) är en EU-förordning, som börjar träda i kraft 2024, och som syftar till att standardisera och förbättra företagens hållbarhetsrapportering. Den omfattar stora företag, både noterade och icke-noterade, och kräver enhetlig rapportering om miljömässiga, sociala och företagsstyrningsaspekter. Stora företag inom EU måste nu följa enhetliga standarder för att öka transparensen kring deras hållbarhetsprestanda. För att navigera i denna komplexa och standardiserade rapporteringsmiljö är hållbarhetskonsulter i Göteborg, Stockholm och Malmö ofta oumbärliga. Konsulten kan vägleda företag genom CSRD-kraven, hjälpa till med korrekt datainsamling och implementera effektiva system för att säkerställa följsamhet och kvalitet i hållbarhetsrapporteringen.
vÅRA VÄRDERINGAR

PROFFESIONELLA, PERSONLIGA OCH PRAGMATISKA

tHE iNTERIM mANAGEMENT PROCESS

Step by step

Vår Interimkonsult process för hållbarhetskonsulter i Göteborg, Stockholm och Malmö präglas av Snabbhet, Enkelhet och Kvalitet precis som allt annat. Allt börjar med ett uppstartsmöte som syftar till att ta fram och förstå målbilden, rollbeskrivningen.

Denna ligger till grund för matchningen som görs snabbt och effektivt då vi känner våra konsulter sedan tidigare och avslutas med kandidatpresentationen.

01

Uppstartsmöte

Analysmöte för att identifiera målbild, krav, tidplan, samt förstå er kultur och era behov för uppdragsbeskrivningen.

(Estimerat till 15-45 min)

02

Matching

Målbild och rollbeskrivning matchas mot konsulter i nätverket och kandidater tas fram.

(Estimerat 12-24 h)

03

Presentation

1-3 kandidater presenteras inklusive kort beskrivning baserat på bakgrund och målbild

(Estimerat till 15-45 min)

Frequently Asked Questions
Här har vi samlat de vanligaste frågorna gällande Interim Management

Direktivet kommer att införas gradvis och olika förtag omfattas således vid olika tider beroende på om man och när man uppfyller de krav och kriterier som satts upp inom ramarna för direktivet.

När direktivet är fullt implementerat (räkenskapsåret 2026) kommer fler än 50 000 företag inom EU att omfattas av CSRD, varav cirka 4 100 är svenska bolag. Olika företag träffas vid olika tidpunkter:

1 januari 2024 (rapportering 2025) för företag/koncerner som är stora*, är av allmänt intresse och med fler än 500 anställda.

1 januari 2025 (rapportering 2026) för stora företag/koncerner*

1 januari 2026 (rapportering 2027) för små och medelstora företag noterade på reglerad marknadsplats samt små och icke-komplexa kreditinstitut och captivebolag.

Reglerna kring förstagångsapplicering kräver en mer djupgående analys. Bland annat kan noterade SME-bolag välja att skjuta upp sin rapportering från 2026 till 2028, och det finns speciella regler för moderbolag utanför EU men som bedriver väsentlig verksamhet med omsättning inom EU i sin koncern.

* bolag/koncern som möter två av tre av följande kriterier: 

– 350 miljoner kronor i omsättning, 

– 175 miljoner kronor balansomslutning, 

– 250 anställda.

Är man osäker på om och när man omfattas så är det bara kontakta oss så hjälper vi eller någon av våra hållbarhetskonsulter i Göteborg, Stockholm eller Malmö gärna till

Stora företag måste upprätta en hållbarhetsrapport som en del av årsredovisningsdokumentet (förvaltningsberättelsen) eller som ett separat dokument som avges samtidigt med årsredovisningen, enligt Årsredovisningslagen (ÅRL).

Hållbarhetsrapporten ska innehålla upplysningar som behövs för förståelsen av “konsekvenserna av verksamheten” inom fyra områden:


1. miljö (användning av energi, vatten, växthusgasutsläpp och andra föroreningar)

2. sociala och personalrelaterade frågor (jämställdhet, arbetsvillkor, hälsa och säkerhet)

3. respekt för mänskliga rättigheter

4. motverkande av korruption

Företag skyldiga att upprätta lagstadgad hållbarhetsrapport

Företag som uppfyller mer än ett av följande villkor under vart och ett av de två senaste fastställda räkenskapsåren:

• medelantalet anställda i företaget har uppgått till mer än 250

• balansomslutning mer än 175 miljoner kronor

• nettoomsättning mer än 350 miljoner kronor

Är man osäker på om och när man omfattas så är det bara kontakta oss så hjälper vi eller någon av våra hållbarhetskonsulter i Göteborg, Stockholm eller Malmö gärna till

Syftet med hållbarhetsrapportering är att ge finansmarknaderna tillgång till information om miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning som är tillförlitlig, relevant och jämförbar. Rapporteringen ska bidra till att styra in kapital mot hållbara investeringar för att uppnå en hållbar tillväxt. Dessutom ska den underlätta hanteringen av finansiella risker som följer av klimatförändringar, utarmning av naturresurser, miljöförstöring och brister i sociala förhållanden.

Även företagen har nytta av en högkvalitativ rapportering i hållbarhetsfrågor. En sådan rapportering kan underlätta finansiering och bidra till att företagen identifierar och hanterar sina egna risker och möjligheter relaterade till hållbarhetsfrågor. Den kan utgöra en grund för bättre dialog mellan företagen och deras intressenter och kan hjälpa dem att förbättra sitt anseende. Investerare och andra intressenter får därmed bättre förutsättningar att fatta välgrundade beslut.

Länk till regelverket

Känns det komplext och svårt så är det bara kontakta oss så hjälper vi eller någon av våra hållbarhetskonsulter i Göteborg, Stockholm eller Malmö gärna till.

På BayInCo ställer vi samma krav på alla och på en Hållbarhetskonsult i Göteborg, Stockholm eller Malmö gäller att alla Hållbarhetskonsulter behöver uppfylla företagets värderingsgrunder: Professionalism, Personlighet och Pragmatism. Dessa tre hörnstenar är centrala för BayInCo:s strategi och utgör grunden för företagets rykte inom hållbarhetskonsultation.

Professionalism är en grundläggande aspekt som BayInCo värderar hos sina hållbarhetskonsulter. För att möta företags specifika behov och utmaningar krävs inte bara hög kompetens utan också en förmåga att agera professionellt och leverera resultat på högsta nivå. På BayInCo säkerställer vi därför att alla Hållbarhetskonsulter i Göteborg, Stockholm och Malmö har dokumenterad erfarenhet och kompetens inom sina specialområden för så att de kan hantera olika affärsutmaningar på ett professionellt sätt.

Personliga är en annan nyckelfaktor som BayInCo betonar hos sina hållbarhetskonsulter. Att vara lyhörd för kundens behov, skapa förtroendefulla relationer och anpassa sig till företagskulturen är avgörande för att skapa framgångsrika hållbarhetslösningar. På BayInCo värdesätter vi hållbarhetskonsulternas förmåga att vara personliga av tillgängliga så att även du själva är med och skapar en positiv påverkan på företagsmiljön.

Pragmatism är den tredje värderingsgrunden som BayInCo sätter i fokus. Att vara pragmatisk innebär att kunna tillämpa teoretisk kunskap i praktiken och effektivt lösa problem. BayInCo’s hållbarhetskonsulter i Göteborg, Stockholm och Malmö är inte bara hållbarhetskonsulter med akademisk kunskap utan också har en förmåga att tillämpa den på ett strategiskt och praktiskt sätt för att uppnå önskade resultat.

På BayInCo strävar vi alltid efter att våra Hållbarhetskonsulter i Göteborg, Stockholm och Malmö med sina professionella, personliga och pragmatiska värderingsgrunder, skall lägga stor vikt på att dessa principer och att detta genomsyrar varje steg av deras leverans.

Företag som samarbetar med BayInCo kan vara säkra på att de får tillgång till konsulter som inte bara uppfyller höga professionella standarder utan också är personliga och pragmatiska i sitt tillvägagångssätt för att skapa skräddarsydda hållbarhetslösningar.

Med hållbarhetskonsulter i Göteborg, Stockholm och Malmö strävar vi alltid efter att vara en pålitlig partner för företag som söker kompetenta hållbarhetsexperter inom alla kvalificerade hållbarhetskonsultroller.

När företag står inför utmaningen att initiera sitt hållbarhetsarbete och implementera CSR (Corporate Social Responsibility) samt börja hållbarhetsrapportera enligt CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) blir användningen av hållbarhetskonsulter avgörande. Denna strategi ger företag den nödvändiga expertisen och guidningen för att framgångsrikt integrera och rapportera om hållbarhetsinitiativ.
BayInCo’s hållbarhetskonsulter i Göteborg, Stockholm och Malmö erbjuder interimslösningar för företag som strävar efter att ta de första stegen mot hållbarhet och CSRD-kompatibel rapportering, så man kommer rätt från början.

När ett företag börjar sitt hållbarhetsarbete är det viktigt att ha experter som förstår de senaste regleringarna och standarderna för hållbarhetsrapportering, inklusive CSRD. BayInCo’s hållbarhetskonsulter i Göteborg, Stockholm och Malmö är väl insatta i dessa krav och kan vägleda företag genom den komplexa processen att skapa och implementera hållbarhetsstrategier.

Dessutom kan BayInCo’s långa erfarenhet och dokumenterade kompetens inom hållbarhetsområdet ge företag en konkret fördel när de försöker etablera sig som ansvarsfulla aktörer på marknaden. Att börja hållbarhetsrapportera enligt CSRD kräver inte bara teknisk kunskap utan också en strategisk och praktisk förståelse för hur hållbarhet integreras i företagsverksamheten.

BayInCo’s närvaro i Göteborg, Stockholm och Malmö gör dem också till ett idealiskt val för företag som vill dra nytta av lokal expertis och förståelse för regionsspecifika hållbarhetsutmaningar. Det är viktigt att hållbarhetsstrategierna är relevanta och anpassade till lokala förhållanden för att maximera påverkan och effektivitet.

Sammanfattningsvis är användningen av hållbarhetskonsulter i Göteborg, Stockhlolm eller Malmö ett smidigt sätt för företag som står inför utmaningen att påbörja sitt hållbarhetsarbete och CSRD-kompatibel rapportering. Genom att samarbeta med någon som gjort detta förr så kan man undvika andras misstag och samtidigt få kompetent stöd med skräddarsydda lösningar när man skall integrera de nödvändiga hållbarhetsprinciperna för att uppfylla kraven för hållbarhetsrapportering enligt CSRD.

Hållbarhetskonsulter i Göteborg

Bayinco - Hållbarhetskonsulter

Är du i behov av interimkonsult lösningar i Göteborg, Stockholm eller Malmö? Då vill vi önska dig välkommen till BayInCo. Hos oss erbjuder vi inte bara matchning av din rollbeskrivning mot vårt nätverk av stjärnor utan vi tänker mer långsiktigt och vill därför ge dig en professionell, pragmatisk och personlig upplevelse för dig och ditt företag. Vi har en gedigen erfarenhet av att placera hållbarhetsexperter och hållbarhetskonsulter i Göteborg, Stockholm och Malmö och vår passion för specialisering har varit hjärtat i vårt arbete från dag ett.

Vi vill lära känna dig och dina behov så vi kan erbjuda rätt person till rätt roll då vi vet att detta är den bästa lösningen långsiktigt för dig, för oss och för den konsult som vi placerar. Det är det som gjort oss till dem vi är inom hållbarhetskonsult lösningar i Göteborg, Stockholm och Malmö. Vi är övertygande att det är endast genom att vi förstår er, er kultur och era behov som vi kan lösa rätt person till rätt plats. Det är just därför vi fokuserar på hållbarhet, finans och redovisning till större organisationer, myndigheter samt små och medelstora företag med samma behov. För vi är övertygade om att när vi verkligen känner till de roller vi rekryterar för, det är då vi kan erbjuda den allra bästa servicen.

Hos oss går vi ett steg längre med vårt proaktiva arbetssätt. Vi har redan påbörjat processen innan behovet av hållbarhetskonsult lösningar i Göteborg uppstår i din verksamhet. Vi träffar våra kandidater löpande, inte bara när specifika tjänster annonserats – vi vill verkligen lära känna människorna bakom CV:et. På så vis effektiviserar vi inte bara sökandet, utan vi undviker också de standardiserade svaren som ibland dyker upp i mer formella intervjuer. Vi vill veta vad våra kandidater brinner för och vad de drömmer om och vad de kan åstadkomma som konsulter i din verksamhet.


Vårt nätverk består av inte bara Sveriges bästa hålbarhetskonsulter och hållbarhetsexperter utan även människor med olika bakgrund och erfarenheter. Vi tror att mångfald skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö. När du väljer oss som din partner för hållbarhetskonsult lösningar i Göteborg, Stockholm och Malmö får du inte bara tillgång till toppkompetens utan också en varm och engagerad samarbetspartner. Låt oss tillsammans skapa ett framgångsrikt partnerskap även med ditt företag.